Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy KOMA na rynkach międzynarodowych”

Wartość projektu: 463 912,30 PLN
Wysokość dofinansowania: 75 %